ETEM Logo
ETEM Logo
Затвори

Корпоративна отговорност и устойчивост

Работата и развитието на ETEM Груп се основава на концепцията за корпоративната отговорност.

За ЕТЕМ корпоративната отговорност се фокусира върху дейности, свързани с околната среда, обществото, здравето и безопасността на работните места.

Нашата корпоративна отговорност се изразява в признаването на необходимостта да бъдем активни в подкрепата и развитието на местните общности, намиращи се в съседство с нашите съоръжения, да осигурим безопасна работна среда за нашия персонал и да инвестираме в опазване на околната среда посредством постоянни обучения с акцент върху рециклирането. Основен инструмент за изпълнение на политиката на ETEM в областта на околната среда е Системата за управление на околната среда, която е разработена и следвана от компанията в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004.

ЕТЕМ активно прилага най-добрите практики по отношение на опазването на околната среда чрез значителни инвестиции и мерки за оптимизиране на производствения цикъл, прилагане на нови процедури, които намаляват енергийния отпечатък от производството и предотвратяват всяка възможност за замърсяване на околната среда. Продуктите на ЕТЕМ са проектирани преди всичко да запазват енергията, което е от огромно значение за крайния потребител, но ние също така сме отделили специално внимание на рециклирането им след края на техния експлоатационен живот.

Приносът на ЕТЕМ в намаляването на емисиите на парникови газове е значителен, тъй като голяма част от продукцията се произвежда от рециклиран алуминий, един процес, който спестява 95% от енергията, необходима за производство на алуминиеви продукти от първичен алуминий.

Основен приоритет на ЕТЕМ е безопасността на работните места и ние постоянно инвестираме в обучението на нашите служители. Основната цел на ЕТЕМ е да има "нула произшествия" по отношение на здравето и безопасността на персонала. За тази цел ние постоянно следваме програма за подобряване условията на труд и безопасност.